Untitled Document
 
  Gürültü ölçümü
  Toz ölçümü
  Aydınlatma ölçümü
  Termal Konfor ölçümü
    GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
 
Gürültü ölçümü
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 4 maddesinde '' İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar''

Ayrıca ilgili kanun kapsamında çıkarılan 28 Temmuz 2013 tarih 28721 sayılı ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK kapsamında ;''İşveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirler'' denmektedir.
İlgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda işletmelerin risk analizi yaptırması ve gerekli bölümlerde gürültü ölçümü yaptırarak risk alanlarını belirlemesi gerekmektedir.Ayrıca maruz kalınan gürültü; titreşimle de ilgili olduğundan kişisel titreşim ve gürültü maruziyetlerinin ölçülmesi gerekmektedir.Ortam gürültü ve titreşim ölçümleri yeni makina ve ekipman eklenmesi ve ortamda yapılacak değişikliklerle yenilenmelidir.Gürültüye maruz kalan işçilerin Odiyometri ölçümleri periyodik olarak yaptırılarak kontrolünün sağlanması gerekmektedir.

Yapılan ölçümlerin yetkili firmalarca yapılması;alınacak tedbirlerin işlevselliğini ve yapılacak yatırımın uygunluğunu belirleyeceği gibi yasal sorumluluğun yerine getirilmesi açısındanda önemli olacaktır.Ayrıca yapılan odiyometrik ölçümlerin odiyometristlerce yapılması ve Kulak Burun Boğaz uzmanlarınca değerlendirilerek raporlandırılması şarttır.

Gürültü ölçümünün amaçları
· Gelen bir şikayeti değerlendirme
· Yasalara uygunluğu denetleme
· Maruz kalan kişi sayısını belirleme
· Araştırmalar
· Kalibrasyon doğrulama
· Arazi kullanım planlaması veya Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
· Gürültü haritalama
· Önlemlerin etkinliğini değerlendirme kapsamında yapılmaktadır.

Gürültü ne ile ölçülür?

Gürültü ölçümlerinde kullanılan başlıca sistemler ses ölçerler (sonometre), sürekli ölçüm/izleme sistemleri ve dozimetreler olarak sunulabilir. Çevresel gürültü ölçümlerinde genellikle ses ölçerler kullanılmaktadır.

Hangi durumlarda ölçüm yenilenmelidir?
Gürültüye maruziyetin aşağıdaki durumlara bağlı olarak değişim göstermesi halinde ölçümlerin tekrar edilmesi gerekmektedir.
· Bir işletmede bulunan gürültü kaynaklarından herhangi birisinin kaldırılması veya yeni bir kaynağın daha faaliyete geçmesi.
· İşletmenin Çalışma koşullarının değişerek gürültü seviyesinde büyük değişimler oluşturması.(Kapasitenin veya çalışma zaman dilimlerinin artması v.b.)
· İşletmeye herhangi bir yapı elemanının eklenmesi veya kaldırılması (duvar, cam v.b.)
· İşletme Gürültüsüne Maruz Kalan Alıcının Gürültü Kaynağına Bakan Cephedeki Kalma Seviyesindeki Artış (Gürültü Kaynağını gören alıcı cephesindeki alıcının daha uzun kalması)
Ses Seviyesi (dB) Örnekleri
0 dB -İnsan kulağının duyabileceği seslerin başlangıç noktası
10 dB - Yaprak hışırtısı
30 dB - Fısıltı, sessiz konuşma
50 dB - Yağmur sesi, bulaşık makinası sesi
60 dB - Normal tonda konuşma sesi
70 dB - Yoğun trafik sesi - elektrikli süpürge veya saç kurutma makinası sesi
80 dB - Çalar saat sesi - metro sesi - fabrika gürültüsü
90 dB - Çim biçme makinası sesi - yoğun trafik gürültüsü
100 dB - Çöp kamyonu veya kar aracının çıkardığı ses
110 dB - Elektrikli testere sesi
120 dB - Uçağın havalanırken çıkardığı ses - gök gürültüsü
130 dB - Delici çekiç sesi
140 dB - Av tüfeğinin sesi
180 dB - Roket atar sesi